Transparència

La publicació de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern determina les obligacions de transparència de les associacions i fundacions que exerceixen majoritàriament les seves activitats a Catalunya i que perceben fons públics. Aquest nova Llei afecta la nostra organització, ja que som una entitat de règim especial que percep fons privats i també ajuts públics.

Càritas Catalunya fa públiques diferents informacions com a exercici de transparència i rendició de comptes, tant davant dels seus col·laboradors i col·laboradores, com davant la ciutadania. La informació habitual que fa pública és la següent:

1. Informació institucional i organitzativa.

2. Gestió econòmica, pressupostària i patrimonial.

 • Comptes anuals: procedència dels ingressos i aplicació de les despeses 

  a. Finançament  de les 10 Càritas diocesanes que formen Càritas Catalunya 

  Les Càritas diocesanes es financen majoritàriament a través d’ingressos privats, tot i que compta amb el suport de diverses administracions públiques.

  Càritas Catalunya es finança amb aportacions privades i destina el seus recursos a projectes d’acció social de les Càritas diocesanes, a la coordinació i l’acció conjunta de comunicació i sensibilització a la societat.

  b. Ingressos i despeses de Càritas Catalunya 2021

  Els ingressos per donacions han estat en 2021 de 719.791,71 euros i les despeses de 723.847,04 euros dels que el 56,28% ha estat dedicat a ajuts monetaris a les Càritas diocesanes i a entitats i el 31,92% a despeses de comunicació, sensibilització  i d’administració.

  Ingressos i despeses 2016-2021

 • Informes d’auditoria

  Els comptes de Càritas Catalunya s’auditen anualment per la consultora Entrelineas Auditores. Cada Càritas diocesana publicarà en els seus respectius canals els informes dels seus comptes. Totes les auditories es poden trobar en aquest apartat.

 

3. Gestió administrativa: contractes, convenis i ajuts i subvencions.


Contractes per serveis
  • Agpograf
  • Adauge
  • Baraka Technology
  • Entrelíneas Auditores
  • Institut Qualitas
  • MicroPlanet
  • Nexia econocom
  • WorlCoo

Convenis de col·laboració 2021-2022
  • Fundació Centre Català de Solidaritat-CECAS
  • Fundació Institut de Microcirurgia Ocular-IMO
  • Fundación FOESSA
  • Federació d’entitats Excursionistes de Catalunya
  • Ràdio Estel
  • Catalunya Cristiana 
  • Blanquerna – Universitat Ramón Llull 
  • Federació Catalana de Voluntariat Social
  • Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya

Ajuts i subvencions

Actualment, Càritas Catalunya no rep ajuts o subvencions públiques. Les Càritas diocesanes sí que tenen ajuts de les diferents administracions públiques.

Càritas Catalunya rep el suport de donats i col·laboradors particulars i d’algunes entitats privades que confien en la seva acció social al servei dels més desafavorits. El 2020 i 2021 ha establert convenis de col·laboració amb les següents entitats:

  • Confraria del Cava Sant Sadurní
  • Abertis
  • Cellnex
  • Ernesto Ventós
  • AEQT
  • Condis
  • Caprabo
  • Handshield mediterranean
  • Saba infraestructures

Patrimoni

Càritas Catalunya no disposa de patrimoni immobiliari propi.

 

Com fem pública la informació?

Càritas ho fa a través de:

  • El nostre web de Càritas Catalunya caritascatalunya.cat
  • La Memòria anual de Càritas Catalunya

  • La presentació de la Memòria anual en roda de premsa.

  • La difusió a través de les xarxes socials Twitter i Facebook