Canal de denúncia

Càritas Catalunya es regeix pel Codi General de Conducta, format pel Reglament Intern de Seguretat, regulador del tractament de la Informació i el Pla de prevenció d’infraccions i delictes. El seu principal objectiu és fomentar l’ètica i la responsabilitat en l’exercici de l’activitat a l’entitat.

El canal de denúncies s’ha creat per a poder complir amb els preceptes del Codi General de Conducta en matèria de tractament de la informació i de prevenció de delictes i infraccions. Aquesta eina possibilita que qualsevol persona pugui comunicar qualsevol incidència, o denunciar aquells fets o comportaments que, atenent el seu criteri, infringeixen el Codi General de Conducta, o bé, considerin que resulten irregulars, il·lícits o delictius.

Aquest canal està gestionat pel despatx d’advocats extern a l’entitat, CIPDI, que donarà tràmit a totes les denúncies que es facin a través del mateix garantint així la confidencialitat del denunciant.

 

ACCEDIR AL CANAL DE DENÚNCIA