Política de privacitat

¿Qué es la política de privacitat?

És un document que descriu com es realitza el tractament de les dades personals que recull CÀRITAS CATALUNYA a la seva pàgina web i els fins per als quals els destina.

¿Té a veure amb el Dret a la Dignitat Humana? 

El respecte de la privacitat pertany a el dret a la dignitat de cada persona.

El papa Francesc ens anima a tots a l’encíclica Laudato Si: “A cada persona d’aquest món li demano que no oblidi aquesta dignitat seva que ningú té dret a llevar-li”.

La dignitat, és el valor absolut que té cada ésser humà per ser criatura de Déu ja que està creat “a imatge i semblança de Déu”. És un atribut de la naturalesa humana racional i lliure, i el seu reconeixement requereix una protecció adequada de les dades personals.

CÀRITAS CATALUNYA, entitat de l’Església Catòlica, reconeix, per tant, “el dret de cada persona a protegir la seva pròpia intimitat” (cànon 220 de el Codi de Dret Canònic 1983). És un dret natural, que també forma part dels Drets Humans i que tots hem de respectar.

¿Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals?

CÀRITAS CATALUNYA és el responsable de Tractament de les dades personals que faciliti a través d’aquest lloc web, així com dels obtinguts directament en l’àmbit de la teva relació amb CÀRITAS DIOCESANA.

CIF:

R2500299I

Domicili:

C/ dels Àngels, 18, entlo, Barcelona

Telèfon:

934 126 864

Correu electrònic:

protecciodades@caritascatalunya.cat.

Delegat Protecció Dades (DPO):

Institut Qualitas d’Assessoria Barcelona S.L (info@institutqualitas.es)

Quines són les normes jurídiques fonamentals sobre protecció de dades personals en l’àmbit de CÀRITAS DIOCESANA?

• Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell, de 27 d’abril de 2016 (RGPD).
• Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals (LOPD-GDD).
• Decret General de la Conferència Espanyola sobre la Protecció de Dades de l’Església Catòlica a Espanya, el 22 de maig de 2018 (DG).

Amb quina finalitat i base de legitimació tractem les teves dades personals?

• Atenció de sol·licituds d’informació general. Base de legitimació: Consentiment de l’interessat (art. 6.1 a) RGPD).
• Gestió de sol·licituds d’inscripció de socis, voluntaris i subscriptors. Base de legitimació: Consentiment de l’interessat (art. 6.1 a) RGPD).
• Gestió de sol·licituds de participació en processos de selecció de personal. Base de legitimació: Consentiment de l’interessat (art. 6.1 a) RGPD).
• Gestió de donacions. Base de legitimació: Consentiment de l’interessat (art. 6.1 a) RGPD).
• Compliment d’obligacions contractuals derivades de la vinculació entre CÀRITAS CATALUNYA i els seus treballadors, voluntaris, donants, subscriptors i proveïdors de béns o serveis. Base legal de legitimació: Execució de contracte (Art. 6.1b) RGPD).
• Establiment de contacte professional amb representants comercials i / o legals de persones jurídiques o, si s’escau, amb empresaris individuals o professionals liberals. Base legal de legitimació: Existència d’interès legítim. (Art. 6.1f) RGPD).
• Compliment d’obligacions legals de caràcter fiscal, comptable, administratiu, obligacions en matèria de protecció de dades personals, prevenció de el blanqueig de capitals i del finançament de l’terrorisme i, en general, compliment d’altres obligacions que regula l’ordenament jurídic. Base legal de legitimació: Compliment d’obligació legal (Art. 6.1 c) RGPD.
• Enviament d’informació de caràcter no comercial per qualsevol mitjà -incloses comunicacions electròniques- sobre projectes de cooperació i accions socials portades en l’àmbit d’actuació de CÀRITAS CATALUNYA. Base legal: Interès legítim (art. 6.1.f) RGPD.
• Enviament de comunicacions promocionals, per qualsevol mitjà inclòs el electrònic- només en cas que: a) existeixi consentiment exprés per part de l’interessat (base legal de legitimació: consentiment exprés, d’acord amb l’Art. 6.1.a) RGPD) b) el destinatari d’aquest enviament estigui vinculat a CÀRITAS CATALUNYA com a soci, voluntari, donant o subscriptor, o hagi participat anteriorment en les nostres activitats, campanyes i iniciatives (base legal de legitimació: existència d’interès legítim (art. 6.1 f) RGPD) .

A qui comunicarem les teves dades personals?

Les teves dades estaran a disposició de la Confederació Càritas, els noms i domicilis figuren en www.caritas.es.

Així mateix, les teves dades personals seran accessibles per als nostres prestadors de serveis auxiliars externs en la mesura que això sigui necessari per dur a terme la seva funció. Això inclou, si s’escau, consultores, prestadors de serveis IT (informàtica), gestors externs, empreses de publicitat i màrqueting, entitats financeres i altres similars.

Aquests prestadors de serveis auxiliars externs tractaran les dades seguint estrictament les nostres instruccions, d’acord amb la normativa en matèria de protecció de dades personals.

D’altra banda, les teves dades únicament seran cedides a tercers com ara òrgans i organismes de les administracions públiques quan resulti legalment procedent.

Durant quant de temps conservarem les teves dades?

 • Les dades personals obtingudes mitjançant el formulari de contacte es conservaran únicament pel temps necessari per atendre la sol·licitud d’informació.

 • Les dades personals dels socis i donants es conservaran durant deu anys com estableix la legislació espanyola.

 • Les dades personals dels voluntaris es conservaran mentre conservin aquesta condició i, en cas de causar baixa, durant els deu anys posteriors a la data de baixa.

 • Les dades personals obtingudes mitjançant el formulari d’inscripció en processos de selecció de personal han de ser conservades mentre aquests processos estiguin oberts i durant el termini màxim d’un any després de la finalització de l’procés.

 • Els CV rebuts per candidatura espontània seran suprimits en el termini màxim d’un any des de la recepció, excepte en el cas que fossin incorporades a un expedient laboral.

Quines mesures de seguretat s’aplicaran a les teves dades personals?

El tractament de les dades personals facilitades es durà a terme adoptant les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, ús indegut, alteració i accés no autoritzat als mateixos, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades, el anàlisi de riscos realitzat i l’avaluació d’impacte, si és el cas.

En el cas de contractació de serveis externs amb accés a dades personals, vetllem perquè l’encarregat de l’tractament apliqui mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir un nivell de seguretat adequat als riscos detectats.

Quins són els teus drets?

 • Accedir a les teves dades personals que CÀRITAS tingui de tu (dret d’accés)
 • Modificar les teves dades personals (dret de rectificació).
 • Suprimir les teves dades personals quan, entre altres raons teves dades ja no siguin necessaris (dret de supressió).
 • Sol·licitar la limitació de l’ús de les teves dades personals per part de Càritas, en el cas únicament els conservarem per a l’exercici de reclamacions (dret de limitació).
 • Oposar-te a que utilitzem les teves dades personals per a fins diferents al que t’hem indicat en el teu consentiment o per a fins diferents a la relació contractual. També pots oposar-te a l’elaboració de perfils i a decisions automatitzades (dret d’oposició).
 • Obtenir les dades personals en un fitxer informàtic per al teu ús o per facilitar-a un tercer (dret de portabilitat).

Com pots exercitar els teus drets en relació amb les dades personals?

Per revocar els consentiments atorgats, així com per exercir els drets enunciats a la pregunta anterior podràs dirigir mitjançant petició escrita a l’adreça postal que ve indicada més amunt.

Domicili:

C/ dels Àngels, 18, entlo, Barcelona

Telèfon:

934 126 864

Correu electrònic:

protecciodades@caritascatalunya.cat.

En cas que l’interessat consideri que els anteriors drets no han estat atesos d’acord amb la legalitat vigent, podrà presentar la corresponent reclamació de tutela de drets davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Com contactar amb el delegat de protecció de dades (DPO / DPD) de Càritas Diocesana?

Pots contactar amb el nostre Delegat de Protecció de Dades dirigint-te per escrit a l’adreça postal de CÀRITAS CATALUNYA indicada en l’apartat anterior, o mitjançant l’enviament d’un correu electrònic dirigit a la següent compte: info@institutqualitas.es

Caràcter obligatori o facultatiu de les dades sol·licitades

Les dades obligatòries de cada formulari estan identificats com a tals mitjançant asterisc (*). La negativa a subministrar aquesta informació impedirà la comunicació amb l’usuari i, si escau, la impossibilitat de facilitar-li la informació, gestió i / o prestació sol·licitada.