Política de privacitat

Què és la política de privacitat?

És un document que descriu com es porta a terme el tractament de les dades personals que recull CÀRITAS CATALUNYA en la seva pàgina web i els fins per a què les destina.

Té relació amb el dret a la dignitat humana?

El respecte de la privacitat forma part del dret a la dignitat de cada persona.

En l’encíclica Laudato si’, el papa Francesc ens anima a tots: “A cada persona d’aquest món li demano que no oblidi aquesta dignitat seva que ningú té dret a manllevar-li”.

La dignitat és el valor absolut que té cada ésser humà per ser criatura de Déu, ja que està creat “a imatge i semblança de Déu”. És un atribut de la naturalesa humana racional i lliure, i el seu reconeixement requereix una protecció adequada de les dades personals.

CÀRITAS CATALUNYA, entitat de l’Església catòlica, reconeix, per tant, “el dret de cada persona a protegir la seva pròpia intimitat” (cànon 220 del Codi de dret canònic de 1983). És un dret natural que també forma part dels drets humans i que tots hem de respectar.


Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals?

CÀRITAS CATALUNYA és responsable del tractament de les dades personals que facilitis a través d’aquest lloc web, així com de les que s’obtenen directament en l’àmbit de la teva relació amb CÀRITAS CATALUNYA.

CIF:

R2500299I

Domicili:

C/ dels Àngels, 18, entl. 08001 Barcelona

Telèfon:

934 126 864

Adreça electrònica:

protecciodades@caritascatalunya.cat

Delegat de protecció de dades (DPO):

Institut Qualitas d’Assessoria Barcelona SL (info@institutqualitas.es)


Quines són les normes jurídiques fonamentals sobre protecció de dades personals en l’àmbit de CÀRITAS DIOCESANA?

 • Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 (RGPD).
 • Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPD-GDD).
 • Decret general de la Conferència Espanyola sobre la protecció de dades de l’Església catòlica a Espanya, de 22 de maig de 2018 (DG).

Amb quina finalitat i base de legitimació tractem les teves dades personals?

 • Atenció de sol·licituds d’informació general. Base de legitimació: consentiment de l’interessat (Art. 6.1 a) RGPD).
 • Gestió de sol·licituds d’inscripció de socis, voluntaris i subscriptors. Base de legitimació: consentiment de l’interessat (Art. 6.1 a) RGPD).
 • Gestió de sol·licituds de participació en processos de selecció de personal. Base de legitimació: consentiment de l’interessat (Art. 6.1 a) RGPD).
 • Gestió de donacions. Base de legitimació: consentiment de l’interessat (Art. 6.1 a) RGPD).
 • Compliment d’obligacions contractuals derivades de la vinculació entre CÀRITAS CATALUNYA i els seus treballadors, voluntaris, donants, subscriptors i proveïdors de béns o serveis. Base legal de legitimació: execució de contracte (Art. 6.1b) RGPD).
 • Establiment de contacte professional amb representants comercials i/o legals de persones jurídiques o, si escau, amb empresaris individuals o professionals liberals. Base legal de legitimació: existència d’interès legítim (Art. 6.1f) RGPD).
 • Compliment d’obligacions legals de caràcter fiscal, comptable, administratiu, obligacions en matèria de protecció de dades personals, prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme i, en general, compliment d’altres obligacions regulades en l’ordenament jurídic. Base legal de legitimació: compliment d’obligació legal (Art. 6.1c) RGPD).
 • Enviament d’informació de caràcter no comercial per qualsevol mitjà, incloses les comunicacions electròniques, sobre projectes de cooperació i accions socials portades  a terme en l’àmbit d’actuació de CÀRITAS CATALUNYA. Base legal: interès legítim (Art. 6.1f) RGPD).
 • Enviament de comunicacions promocionals, per qualsevol mitjà, inclòs l’electrònic, només en cas que: a) hi hagi consentiment exprés per part de l’interessat (base legal de legitimació: consentiment exprés, d’acord amb l’Art. 6.1.a RGPD) b) el destinatari del dit enviament estigui vinculat a CÀRITAS CATALUNYA com a soci, voluntari, donant o subscriptor, o hagi participat anteriorment en les nostres activitats, campanyes i iniciatives (base legal de legitimació: existència d’interès legítim, d’acord amb l’Art. 6.1 f) RGPD).

 A qui comunicarem les teves dades personals?

Les teves dades estaran a disposició de la Confederació de Càritas, els noms i domicilis de les quals figuren a www.caritas.es.

Així mateix, les teves dades personals seran accessibles per als nostres prestadors de serveis auxiliars externs en la mesura que calgui per portar a terme la seva funció. Això inclou, si escau, consultores, prestadors de serveis IT (informàtica), gestors externs, empreses de publicitat i màrqueting, entitats financeres i similars.

Aquests prestadors de serveis auxiliars externs tractaran les teves dades seguint estrictament les nostres instruccions, d’acord amb la normativa en matèria de protecció de dades personals.

D’altra banda, les teves dades únicament seran cedides a tercers tals com òrgans i organismes de les Administracions Públiques quan resulti legalment procedent. 

Durant quant de temps conservarem les teves dades?

Les dades personals obtingudes a través del formulari de contacte es conservaran únicament durant el temps que calgui per atendre la sol·licitud d’informació.

 • Les dades personals dels socis i donants es conservaran durant deu anys, tal com estableix la legislació espanyola.
 • Les dades personals dels voluntaris es conservaran mentre conservin aquesta condició i, en cas de baixa, durant els deu anys posteriors a la data de baixa.
 • Les dades personals dels subscriptors de newsletters de la pàgina web de CÁRITAS ESPAÑOLA o de les newsletters que es puguin habilitar a través d’aquesta pàgina web de CÀRITAS CATALUNYA es conservaran mentre no exercitin el seu dret d’oposició o supressió.
 • Les dades personals obtingudes a través del formulari d’inscripció en processos de selecció de personal seran conservades mentre aquests processos estiguin oberts i durant el termini màxim d’un any després de la finalització del procés.
 • Els CV rebuts per candidatura espontània seran suprimits en el termini màxim d’un any des de la seva recepció, excepte en el cas que fossin incorporats a un expedient laboral. 

Quines mesures de seguretat s’aplicaran a les teves dades personals?

El tractament de les dades personals facilitades es portarà a terme adoptant les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, l’ús indegut, l’alteració i l’accés no autoritzat a aquests, atès l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades, l’anàlisi de riscos realitzat i l’avaluació d’impacte, si escau.

En el cas de contractació de serveis externs amb accés a dades personals, vetllem perquè l’encarregat del tractament apliqui mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir un nivell de seguretat adequat als riscos detectats.

 
Quins són els teus drets?

 • Accedir a les teves dades personals que tingui CÀRITAS (dret d’accés).
 • Modificar les teves dades personals (dret de rectificació).
 • Suprimir les teves dades personals quan, entre altres motius, ja no siguin necessàries (dret de supressió).
 • Sol·licitar la limitació de l’ús de les teves dades personals per part de Càritas. En aquest cas, únicament les conservarem per a l’exercici de reclamacions (dret de limitació).
 • Oposar-te al fet que utilitzem les teves dades personals per a fins diferents als que t’hem indicat en el teu consentiment o per a fins diferents a la relació contractual. També pots oposar-te a l’elaboració de perfils i a decisions automatitzades (dret d’oposició).
 • Obtenir les teves dades personals en un arxiu informàtic per al teu ús o per facilitar-lo a un tercer (dret de portabilitat). 

Com pots exercitar els teus drets en relació amb les dades personals?

Per revocar els consentiments atorgats, així com per exercir els drets exposats en la pregunta anterior, ho podràs sol·licitar mitjançant petició escrita a l’adreça postal següent:  

Domicili:

C/ dels Àngels, 18, entl. 08001 Barcelona

Telèfon:

934 126 864

Adreça electrònica:

protecciodades@caritascatalunya.cat

En cas que l’interessat consideri que els anteriors drets no han sigut atesos d’acord amb la legalitat vigent, podrà presentar la reclamació corresponent de tutela de drets davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Com puc contactar amb el delegat de protecció de dades (dpo/dpd) de Càritas Catalunya?

Pots contactar amb el nostre delegat de protecció de dades dirigint-te per escrit a l’adreça postal de CÀRITAS CATALUNYA indicada en l’apartat anterior, o enviant un correu electrònic a l’adreça següent: info@institutqualitas.es

 

Més informació sobre el tractament de les teves dades

Caràcter obligatori o facultatiu de les dades sol·licitades

Les dades obligatòries de cada formulari estan identificades com a tals amb un asterisc (*). La negativa a subministrar aquesta informació impedirà la comunicació amb l’usuari i, si escau, la impossibilitat de facilitar-li la informació, la gestió i/o la prestació sol·licitada.

Més informació sobre el tractament de les teves dades en les donacions

D’acord amb el que es disposa en la legislació vigent, les dades personals obtingudes mitjançant l’emplenament i l’enviament del formulari de donacions en aquesta pàgina web seran tractades per CÀRITAS CATALUNYA  (NIF R2500299I), en la seva condició de responsable de tractament, amb la finalitat d’inscriure’t com a soci i gestionar la teva donació, amb base legal en l’existència de consentiment (art. 6.1a) RGPD). Podràs exercir els teus drets en matèria de protecció de dades personals enviant una sol·licitud a protecciodades@caritascatalunya.cat.

Així mateix, les teves dades estaran a disposició de la Confederació de Càritas i només seran cedides a tercers en els casos en què procedeixi legalment, com és el cas de l’Agència Tributària, per tal que puguis aplicar la desgravació corresponent de les donacions. Només hi podran tenir accés els prestadors de serveis auxiliars externs degudament acreditats i vinculats a les instruccions rebudes del responsable del tractament i a la normativa vigent. +INFO Política de privacitat. Delegat de protecció de dades: Institut Qualitas d’Assessoria Barcelona S.L (info@institutqualitas.es).