Política de privacitat


Què és la política de privacitat?

És un document que descriu com es realitza el tractament de les dades personals que recull CÀRITAS CATALUNYA al seu web i els fins per als quals els destina.


Té a veure amb el Dret a la Dignitat Humana?

El respecte de la privacitat pertany al dret a la dignitat de cada persona.

El papa Francesc ens anima a tots a l’encíclica Laudato Sì: “A cada persona d’aquest món li demano que no oblidi aquesta dignitat seva que ningú té dret a llevar-li”.

La dignitat és el valor absolut que té cada ésser humà per ser criatura de Déu ja que està creat “a imatge i semblança de Déu”. És un atribut de la naturalesa humana racional i lliure, i el seu reconeixement requereix una protecció adequada de les dades personals.

CÀRITAS CATALUNYA, entitat de l’Església Catòlica, reconeix, per tant, “el dret de cada persona a protegir la seva pròpia intimitat” (cànon 220 del Codi de Dret Canònic 1983). És un dret natural, que també forma part dels Drets Humans i que tots hem de respectar.


Qui és el responsable del tractament de les seves dades personals?

CÀRITAS CATALUNYA (òrgan de la Conferència Episcopal Tarraconense que s’ocupa de l’acció caritativa i social) està constituïda per les Càritas diocesanes amb seu a Catalunya i forma part de la Confederación de Cáritas Española, i és la responsable de tractament de les dades personals que faciliti a través d’aquest lloc web, així com dels obtinguts directament en l’àmbit de la seva relació amb Cáritas Española.

CIF: R2500299I

Domicili: Carrer dels Àngels 18, entresòl, C.P. 08001 de Barcelona

Telèfon: 934 126 864

Correu electrònic: info@caritascatalunya.cat

Delegat Protecció Dades (DPO): protecciodades@caritascatalunya.cat

 
Quines són les normes jurídiques fonamentals sobre protecció de dades personals en l’àmbit de CÀRITAS CATALUNYA?
 • Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 (RGPD).

 • Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals (LOPD-GDD).

 • Decret General de la Conferència Episcopal Espanyola sobre la Protecció de Dades de l’Església Catòlica a Espanya, el 22 de maig de 2018 (DG).

Amb quina finalitat i base de legitimació tractem les seves dades personals?
 • Atenció de sol·licituds d’informació general. Base de legitimació: consentiment de l’interessat (art. 6.1 a) RGPD).

 • Gestió de sol·licituds d’inscripció de socis, voluntaris i subscriptors. Base de legitimació: consentiment de l’interessat (art. 6.1 a) RGPD)

 • Gestió de sol·licituds de participació en processos de selecció de personal. Base de legitimació: consentiment de l’interessat (art. 6.1 a) RGPD).
 • Gestió de donacions. Base de legitimació: consentiment de l’interessat (art. 6.1 a) RGPD).

 • Gestió de la cadena de denúncia. Base de legitimació: existència d’interès legítim (art. 6.1 f) RGPD).

 • Compliment d’obligacions contractuals derivades de la vinculació entre CÀRITAS CATALUNYA i els seus treballadors, voluntaris, donants, subscriptors i proveïdors de béns o serveis. Base legal de legitimació: execució de contracte (Art. 6.1b) RGPD).

 • Establiment de contacte professional amb representants comercials i/o legals de persones jurídiques o, si s’escau, amb empresaris individuals o professionals liberals. Base legal de legitimació: existència d’interès legítim. (Art. 6.1f) RGPD).

 • Compliment d’obligacions legals de caràcter fiscal, comptable, administratiu, obligacions en matèria de protecció de dades personals, prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme i, en general, compliment d’altres obligacions que regula l’ordenament jurídic. Base legal de legitimació: Compliment d’obligació legal (Art. 6.1 c) RGPD.

 • Enviament d’informació de caràcter no comercial per qualsevol mitjà -incloses comunicacions electròniques- sobre projectes de cooperació i accions socials portades en l’àmbit d’actuació de CÀRITAS CATALUNYA. Base legal: interès legítim (art. 6.1.f) RGPD.

 • Enviament de comunicacions promocionals, per qualsevol mitjà inclòs l’electrònic- només en cas que: a) existeixi consentiment exprés per part de l’interessat (base legal de legitimació: consentiment exprés, d’acord amb l’Art. 6.1.a) RGPD); b) el destinatari d’aquest enviament estigui vinculat a CÀRITAS CATALUNYA com a soci, voluntari, donant o subscriptor, o hagi participat anteriorment en les nostres activitats, campanyes i iniciatives (base legal de legitimació: existència d’interès legítim (art. 6.1 f) RGPD).


A qui comunicarem les seves dades personals?

Les seves dades estaran a disposició de Càritas Catalunya i de les Càritas diocesanes amb seu a Catalunya, els noms i domicilis figuren en www.caritascatalunya.cat, i de la Confederación de Cáritas Española, els noms i domicilis figuren en www.caritas.es

 • Així mateix, les seves dades personals seran accessibles per als nostres prestadors de serveis auxiliars externs en la mesura que això sigui necessari per dur a terme la seva funció. Això inclou, si escau, consultores, prestadors de serveis IT (informàtica), gestors externs, empreses de publicitat i màrqueting, entitats financeres i altres similars.

 • Aquests prestadors de serveis auxiliars externs tractaran les dades seguint estrictament les nostres instruccions, d’acord amb la normativa en matèria de protecció de dades personals.

 • D’altra banda, les seves dades únicament seran cedides a tercers com ara òrgans i organismes de les administracions públiques quan resulti legalment procedent.


Durant quant de temps conservarem les seves dades?

 • Les dades personals obtingudes mitjançant el formulari de contacte es conservaran únicament pel temps necessari per atendre la sol·licitud d’informació.

 • Les dades personals dels socis i donants es conservaran durant deu anys com estableix la legislació espanyola.

 • Les dades personals dels voluntaris es conservaran mentre conservin aquesta condició i, en cas de causar baixa, durant els deu anys posteriors a la data de baixa.

 • Les dades personals dels subscriptors i compradors de llibres i publicacions es conservaran durant sis anys.

 • Les dades personals dels subscriptors de newsletters es conservaran mentre no exercitin el seu dret d’oposició o supressió.

 • Les dades personals obtingudes mitjançant el formulari d’inscripció en processos de selecció de personal han de ser conservades mentre aquests processos estiguin oberts i durant el termini màxim d’un any després de la finalització del procés.

 • Els CV rebuts per candidatura espontània seran suprimits en el termini màxim d’un any des de la recepció, excepte en el cas que fossin incorporades a un expedient laboral.

Quines mesures de seguretat s’aplicaran a les seves dades personals?

El tractament de les dades personals facilitades es durà a terme adoptant les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, ús indegut, alteració i accés no autoritzat a aquests, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades, l’anàlisi de riscos realitzat i l’avaluació d’impacte, si és el cas.

En el cas de contractació de serveis externs amb accés a dades personals, vetllem perquè l’encarregat del tractament apliqui mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir un nivell de seguretat adequat als riscos detectats.

Quins són els seus drets?
 • Accedir a les seves dades personals que CÀRITAS CATALUNYA tingui de vostè (dret d’accés).
 • Modificar les seves dades personals (dret de rectificació).

 • Suprimir les seves dades personals quan, entre altres raons les seves dades ja no siguin necessàries (dret de supressió).
 • Sol·licitar la limitació de l’ús de les seves dades personals per part de Càritas Catalunya, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici de reclamacions (dret de limitació).

 • Oposar-se a què utilitzem les seves dades personals per a fins diferents al que l’hem indicat en el seu consentiment o per a fins diferents a la relació contractual. També pot oposar-se a l’elaboració de perfils i a decisions automatitzades (dret d’oposició).

 • Obtenir les seves dades personals en un fitxer informàtic per al seu ús o per facilitar-les a un tercer (dret de portabilitat).
Com pots exercitar els seus drets en relació amb les dades personals?

Per revocar els consentiments atorgats, així com per exercir els drets enunciats a la pregunta anterior podrà dirigir mitjançant petició escrita a l’adreça postal que ve indicada a sota:

CÀRITAS CATALUNYA

Carrer dels Àngels, 18. Barcelona 08001

info@caritascatalunya.cat

En cas que l’interessat consideri que els anteriors drets no han estat atesos d’acord amb la legalitat vigent, podrà presentar la corresponent reclamació de tutela de drets davant la l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT): https://apdcat.cat, en la seva adreça postal: Rosselló, 214, Esc. a, 1r 1a 08008 Barcelona o davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, a través de la seva seu electrònica https://www.aepd.es/

Com contactar amb el delegat de protecció de dades (DPO / DPD) de Càritas Catalunya?

Pot contactar amb el nostre delegat de protecció de ades dirigint-se per escrit a l’adreça postal de CÀRITAS CATALUNYA indicada en l’apartat anterior, o mitjançant l’enviament d’un correu electrònic dirigit al següent compte:

protecciodades@caritascatalunya.cat

Caràcter obligatori o facultatiu de les dades sol·licitades

Les dades obligatòries de cada formulari estan identificats com a tals mitjançant asterisc (*). La negativa a subministrar aquesta informació impedirà la comunicació amb l’usuari i, si escau, la impossibilitat de facilitar-li la informació, gestió i/o prestació sol·licitada.

 

Avís per a formularis de contacte

D’acord amb el que disposa la legislació vigent, les dades personals obtingudes a través de l’emplenament i enviament del present formulari seran tractades per CÀRITAS CATALUNYA (NIF R-2500299-I), en la seva condició de responsable de tractament, amb la finalitat de donar curs a les sol·licituds d’informació cursades pels usuaris del lloc web www.caritascatalunya.cat, amb base legal a l’existència de consentiment. En cas de disposar de consentiment específic per a això, també podran ser utilitzades pera  l’enviament de comunicacions promocionals en l’àmbit de CÀRITAS CATALUNYA. Els drets en matèria de protecció de dades personals podran exercir-se dirigint una petició a info@caritascatalunya.cat. Les dades només seran cedides a tercers en els casos en què sigui procedent legalment, i únicament podran ser accessibles als prestadors de serveis auxiliars externs degudament acreditats i vinculats a les instruccions rebudes del responsable del tractament i a la normativa vigent.

+ INFO Política de Privadesa. Delegat de Protecció de Dades (DPO): protecciodades@caritascatalunya.cat

En el formulari es poden visualitzar la opció següent:

 • He llegit i accepto els termes d’ús i la política de privacitat (*)

Avís per formulari “Subscriviu-newsletter”

D’acord amb el que disposa la legislació vigent, les dades personals obtingudes a través de l’emplenament i enviament del present formulari seran tractades per CÀRITAS CATALUNYA (NIF R-2500299-I) en la seva condició de responsable de tractament amb la finalitat de gestionar la seva subscripció a les nostres newsletters, amb base legal a l’existència de consentiment. En cas de disposar de consentiment específic per a això, també podran ser utilitzades per a l’enviament de comunicacions promocionals en l’àmbit de CÀRITAS CATALUNYA. Podrà exercir els seus drets en matèria de protecció de dades personals dirigint una sol·licitud a info@caritascatalunya.cat. Les teves dades només seran cedides a tercers en els casos en què sigui procedent legalment, i únicament podran tenir accés a aquestes els prestadors de serveis auxiliars externs degudament acreditats i vinculats a les instruccions rebudes del responsable del tractament i a la normativa vigent.

+ INFO Política de Privadesa. Delegat de Protecció de Dades (DPO): protecciodades@caritascatalunya.cat

En el formulari es poden visualitzar la opció següent:

He llegit i accepto els termes d’ús i la política de privacitat (*)

Avís per formulari “Registre com a soci i donant”

D’acord amb el que disposa la legislació vigent, les dades personals obtingudes a través de l’emplenament i enviament del present formulari seran tractades per CÀRITAS CATALUNYA (NIF R-2500299-I) en la seva condició de responsable de tractament amb la finalitat d’inscriure’s com soci i gestionar la seva donació, amb base legal a l’existència de consentiment (art. 6.1a) RGPD). Podrà exercir els seus drets en matèria de protecció de dades personals dirigint una sol·licitud a info@caritascatalunya.cat.  Les seves dades només seran cedides a tercers en els casos en què sigui procedent legalment, i únicament podran tenir accés a aquestes els prestadors de serveis auxiliars externs degudament acreditats i vinculats a les instruccions rebudes del responsable del tractament i a la normativa vigent.

+ INFO Política de Privadesa. Delegat de Protecció de Dades (DPO): protecciodades@caritascatalunya.cat

En el formulari es poden visualitzar la opció següent:

He llegit i accepto els termes d’ús i la política de privacitat (*)