Noticia07/10/2021

La Taula Estatal pels drets de la gent gran demana una Convenció Internacional sobre els Drets de la Gent Gran

Se sol·licita l’aprovació d’una declaració institucional que doni suport a la creació d’una Convenció de Nacions Unides sobre els Drets de la Gent Gran.

 

Amb motiu del Dia Internacional de la Gent Gran, celebrat el dia 1 d’octubre, la Taula Estatal pels Drets de les Persones Grans -de la qual forma part Càritas- ha enviat un Manifest a la Taula de Congrés dels Diputats, així com a tots els grups parlamentaris, en el qual sol·licita l’aprovació d’una declaració institucional que doni suport a la creació d’una Convenció de Nacions Unides sobre els Drets de la Gent Gran.

La Taula Estatal pels drets de les persones grans denuncia en el seu manifest que el marc legislatiu actual no és suficient per garantir la protecció dels drets humans i la dignitat de les persones grans. Tot i que, l’any 2002, Nacions Unides va aprovar el Pla d’Acció Internacional de Madrid sobre l’Envelliment (MIPAA), que inclou recomanacions per abordar els objectius socioeconòmics en relació amb el desenvolupament, la salut i el benestar i els entorns amigables de la gent gran, aquest pla no és vinculant jurídicament i no inclou mecanismes independents de supervisió, responsabilitat i investigació. A més, aquest pla omet importants qüestions de drets humans i no té accions específiques per abordar la discriminació per raó d’edat.

El Manifest enviat als grups parlamentaris i a la Mesa del Congrés recorda que, a causa de la discriminació per l’edat que hi ha a la nostra societat, la gent gran i, particularment, les persones grans amb discapacitat, no poden gaudir dels seus drets en igualtat de condicions que les altres, cosa que afecta a multitud d’aspectes de les seves vides i la seva dignitat. Els estereotips i prejudicis associats culturalment i socialment a l’envelliment, a l’edat i a la gent gran fan que es justifiqui un tracte diferent i discriminatori a l’atribuir-los un valor més social i menys capacitats, fet que repercuteix de manera directa en el gaudi dels seus drets humans. A més, les dones grans continuen sent el grup social en major risc d’exclusió, especialment si s’associa l’edat a factors d’interseccionalitat, com ara la discapacitat, la immigració o la pobresa.

D’altra banda, les respostes a la pandèmia de la COVID-19 han posat de manifest les greus llacunes en la protecció dels drets de les persones grans.  Al maig de 2020, 146 estats, entre els quals es troba Espanya, van adoptar el compromís de promoure i respectar plenament els drets de les persones grans al donar suport a l’Informe del Secretari General de l’ONU sobre l’impacte de la COVID -19 en la gent gran publicat al maig de 2020.

La Taula Estatal considera necessari i urgent que s’aprovi una Convenció de les Nacions Unides que promogui i garanteixi els drets de les persones grans, en tota la seva diversitat, perquè els governs i les societats de tot el món, siguin conscients les seves obligacions i responsabilitats en matèria de drets humans cap a les persones grans ara i en el futur, facilitant els processos de participació de la gent gran en totes les accions.